Wprowadzenie Rady Parafialnej

W niedzielę 10 lutego 2019 r. w poznańskim kościele miało miejsce nabożeństwo, w czasie którego w urzędowanie została wprowadzona nowa Rada Parafialna. Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym przejściem do ołtarza członków nowo wybranej Rady Parafialnej, poprzedzających ks. prof. Marcina Hintza, biskupa diecezji pomorsko-wielkopolskiej, księdza proboszcza Marcina Kotasa i księdza wikariusza Marcina Liberackiego. Słowa powitania wygłosił ks. Marcin Kotas, następnie ks. Marcin Liberacki poprowadził liturgię spowiednią. W liturgii wstępnej udział wzięli także członkowie Rady Parafialnej p. Magdalena Kociorska oraz p. Piotr Bisok, którzy odczytali teksty biblijne. Kolejnym ważnym punktem był akt ślubowania i wprowadzenia w urząd nowej Rady, którego dokonał biskup diecezjalny.  Oto lista członków Rady, wybranych 19 listopada 2018 r. na  nową pięcioletnią kadencję 2019-2024: Piotr Bisok, Jerzy Domasłowski, Jerzy Gizło, Przemysław Hewelt, Elżbieta Jen, Magdalena Kociorska, Martina Meyer, Bernard Rozwałka, Lesław Szymaszkiewicz, oraz z urzędu proboszcz ks. Marcin Kotas i wikariusz ks. Marcin Liberacki.  Kazanie na tekst z Ewangelii Marka 4,35-41 wygłosił bp prof. Marcin Hintz. Doniosłość chwili podkreślił liczny udział zboru w Komunii Św.

Bezpośrednio po nabożeństwie w sali przy kościele odbyło się sprawozdawcze zgromadzenie parafialne. Po nim miało miejsce osobne spotkanie radnych z biskupem diecezjalnym, który przypomniał obowiązki członków gremium i podstawowe kierunki, w jakich powinni rozwijać działalność dla dobra zboru, diecezji i całego Kościoła.

Na pierwszym posiedzeniu 25 lutego 2019 r. nowo wybranej Rady Parafialnej doszło do jej ukonstytuowania. Prezesem Rady Parafialnej został mec. Bernard Rozwałka, wiceprezesem ks. proboszcz Marcin Kotas, skarbnikiem dr Jerzy Gizło a sekretarzem dr Przemysław Hewelt.

Powołano także komisję administracyjno-gospodarczą w osobach: dr Jerzy Gizło, p. Piotr Bisok, p. Lesław Szymaszkiewicz, ks. Marcin Kotas.

Komisję diakonijną: dr Jerzy Gizło, p. Lesław Szymaszkiewicz, p. Magdalena Kociorska.

Komisję dzieci i młodzieży: p. Elżbieta Jen, p. Piotr Bisok, p. Lesław Szymaszkiewicz, ks. Marcin Liberacki.

  • 1