Protestancka spuścizna w wielkopolsce

Regulamin konkursu fotograficznego „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”
 • I. Organizator konkursu

  Organizatorem konkursu fotograficznego „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”, zwanego dalej „Konkursem” jest Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Poznaniu, zwane dalej „Organizatorem”.

 • II. Cel i tematyka konkursu

  Celem Konkursu jest upamiętnienie spuścizny 500 lat Reformacji w Wielkopolsce.

 • III. Uczestnicy konkursu

  Konkurs „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią. Uczestnicy mogą startować w dwóch kategoriach wiekowych: dla młodzieży do lat 18 i odrębna kategoria dla osób powyżej 18 roku życia. Decyduje data zgłoszenia pracy do Konkursu.

 • IV. Zgłaszanie prac
  1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkursptew@wp.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 3264 x 2448 pikseli i jakości minimum 150 dpi. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości). Obiekt ze zdjęcia musi się znajdować na terenie województwa wielkopolskiego w granicach z 1 stycznia 2016 roku.
  2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze. Do każdego zdjęcia musi być dołączony opis na minimum pół strony A4 czcionką 12 pkt., z zachowaniem odstępu nie większego niż 1,5 linii. Opis musi obejmować krótką historię obiektu na zdjęciu, jego położenie (miejscowość, gmina, powiat) i sytuację aktualną. W przypadku brak opisu zdjęcie nie będzie brane pod uwagę w Konkursie.
  3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
   1. dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
   2. numer telefonu, adres e-mail,
   3. tytuł fotografii,
   4. plik JPG powinien być podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny,
   5. datę i miejsce wykonania fotografii (nie może być starsza niż 1.01.2014 r.)
   6. zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie i wszystkich zapisów Regulaminu, w przypadku gdy biorący udział w Konkursie jest niepełnoletni, w formie skanu kolorowego pisma podpisanego odręcznie i czytelnie.
  4.  Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 września 2016 r. godziny 23.59. Decyduje godzina wejścia na elektroniczną skrzynkę konkursową.
  5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach: rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
  6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
  7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
  8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
  9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora oraz we wszystkich publikacjach pokonkursowych, także tych związanych z rocznicą 500-lecia Reformacji.

  Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9. powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

 • V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
  1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
  2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
  3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze sześć prac, które zajmą pierwsze, dwa drugie i trzy trzecie miejsca.
  4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
  5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
  6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (ptew.org.pl).
  7. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”, która odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.
 • VI. Nagrody
  1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
   1. za zajęcie I miejsca – karta prezentowa do sklepu FotoJoker na sumę 300zł,
   2. za zajęcie II miejsca – karta prezentowa do sklepu Empik na sumę 200zł,
   3. za zajęcie III miejsca – karta prezentowa do sklepu Empik na sumę 100zł
  2.  Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
 • VII. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (ptew.org.pl).
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
  4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
  5. Zgłoszenie fotografii do Konkursu przez uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i ich późniejszych publikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • 0