Władze Parafii

Proboszcz

Urodziłem się 15.09.1981r. w Cieszynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, podjąłem studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Służbę w Kościele rozpocząłem 1 lutego 2005 r. kiedy zostałem skierowany przez Biskupa Kościoła na praktykę kandydacką do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu. Następnie w czerwcu 2005 r. zostałem oddelegowany na praktykę do parafii w Skoczowie. Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego zostałem ordynowany na duchownego dnia 1 października 2006 r. w Bielsku – Białej. Po ordynacji kontynuowałem służbę w parafii skoczowskiej jako wikariusz. Kolejnym etapem służby w Kościele było powierzenie mi z dniem 1 stycznia 2008 r. obowiązków asystenta Biskupa Kościoła w Warszawie. W dniu 11 kwietnia 2010 r. zostałem tymczasowo skierowany do służby w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Z dniem 1 sierpnia 2010r. na mocy uchwały Konsystorza Kościoła zostałem mianowany na stanowisko proboszcza-administratora tej parafii. W dniu 27 kwietnia 2013 r. zostałem wprowadzony w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. Jestem absolwentem kursów duszpasterskich organizowanych przez Stowarzyszenie Księży i Katechetów oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Pastoralnego i Duszpasterstwa (SIPCC). W chwili obecnej uczestniczę w kursie superwizji organizowanym przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej. W centrum moich zainteresowań teologicznych znajduje się teologia praktyczna ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstwa. W wolnych chwilach zajmuję się modelarstwem lotniczym. Ponadto interesuję się psychologią i historią. Wspólnie z żoną Anną (pedagogiem) wychowujemy dwóch kilkuletnich chłopców.

Ks. Marcin Kotas
proboszcz

Rada parafialna

Zgodnie z Regulaminem Parafialnym Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną. Obecnie naszą Parafią zarządza Rada Parafialna wybrana przez Zgromadzenie Parafialne dnia 18 listopada 2018 roku. Rada Diecezjalna zatwierdziła skład Rady a wprowadzenia Rady w urząd dokonał ks. prof. Marcin Hintz, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej dnia 10 lutego 2019 roku.

Skład Rady Parafialnej

ks. Marcin Kotas

prezes

dr Jerzy Gizło

wiceprezes (kurator)

Piotr Bisok

skarbnik

Magdalena Kociorska

sekretarz

dr Jerzy Domasłowski
prof. Małgorzata Grzywacz
Martina Meyer
Paweł Rogalski
Lesław Szymaszkiewicz

Parafialna Komisja Rewizyjna

Aleksandra Burzych

przewodnicząca komisji

Tamara Truschke

zastępczyni przewodniczącej komisji

Beata Ciesielska

członkini komisji

 • Wyciąg z Regulaminu Parafialnego

  § 33 1. Parafią zarządza Rada Parafialna wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną.

  2. W skład Rady Parafialnej wchodzą:
  1) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni Parafii,
  2) 6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne z uwzględnieniem podziału na okręgi mandatowe,
  3) przedstawiciel zatrudnionych w Parafii katechetek i katechetów. Konsystorz na wniosek Rady Diecezjalnej może zmniejszyć ilość członków Rady Parafialnej w małych parafiach nie mniej niż do czterech.
  § 34 W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:
  1) Czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii.
  2) Wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w duchowym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa.
  3) Dawanie dobrego przykładu innym.
  4) Zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa oraz współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych.
  5) Troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.
  6) Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele.
  7) Przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego.
  8) Uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowieniu dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii.
  9) Zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań finansowych i opracowywanie projektu budżetu, podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania darowizn w postaci nieruchomości wolnych od obciążeń.
  10) Sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziałów na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,
  11) Powoływanie i zwalnianie świeckich pracowników Parafii oraz ustalanie warunków zatrudniania duchownych i świeckich pracowników parafii.
  12) Powoływanie komisji parafialnych.
  13) Przedstawienie przełożonym władzom kościelnym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.
  § 35 Kadencja Rady Parafialnej trwa 5 lat

Zgromadzenie parafialne

 • Wyciąg z Regulaminu Parafialnego
  • 27 Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne. Stanowi je ogół członków Parafii, posiadających czynne prawo wyborcze. § 28 Zasady i tryb sporządzania spisu parafian posiadających czynne prawo wyborcze, stanowiących Zgromadzenie Parafialne określa Regulamin Parafialny.
  • 29 Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy:

  1) Wybór Proboszcza, Proboszczów Pomocniczych, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego, Komisji Rewizyjnej Parafii oraz delegatów do Synodu Diecezjalnego,

  2) Podejmowanie uchwał w sprawach:

  1. a) powołania Komitetu Parafialnego i Rad Filiałów,
  2. b) ustanowienia w Parafii stanowisk duchownych przewidzianych przez niniejsze Prawo,
  3. c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej,
  4. d) zatwierdzania sprawozdań finansowych i uchwalania budżetu Parafii,
  5. e) udzielania absolutorium Radzie Parafialnej,
  6. f) nabycia, zbycia i zamiany nieruchomości parafialnych oraz wznoszenia nowych budowli, z wyjątkiem przyjmowania darowizn w postaci nieruchomości wolnych od obciążeń,
  7. g) remontów kapitalnych budynków,
  8. h) zakładania nowych lub rozszerzania starych cmentarzy,
  9. i) zbycia majątku ruchomego, jeżeli przedstawia on wartość artystyczną, historyczną lub naukową,
  10. j) prowadzenia działalności gospodarczej,
  11. k) zakładania lub udziału w fundacji,
  12. l) obciążenia nieruchomości stanowiących własność Parafii, oddawania ich

  w dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż 5 lat,

  1. m) zaciągania pożyczek, jeśli nie znajdują pokrycia w stałych przychodach roku budżetowego,
  2. n) zakładanie zakładów diakonijnych, opiekuńczo-wychowawczych i innych.
  • 30
  1. Uchwały zgromadzenia Parafialnego w sprawach określonych w § 29 ust. 2 lit. lit. f, i, j, k, m, n wymagają zatwierdzenia przez Konsystorz.
  2. Zatwierdzenia przez Konsystorz wymagają także uchwały Zgromadzenia Parafialnego, których realizacja przekracza możliwości finansowe Parafii. W Parafiach dotowanych dotyczy to także rocznych preliminarzy budżetowych.

Delegaci Parafii do Synodu Diecezji Pomorsko Wielkopolskiej

prof. Małgorzata Grzywacz
dr Jerzy Domasłowski
Michał Włodarczak